top
 
kkk Home
kkk About us
kkk Recommendations
kkkkkk- Diamond Tools
kkkkkk- Cutting Tools
kkkkkk- Grinder Tools
kkkkkk- Abrasive for precision
kkkkkk- Carbide & HSS
kkkkkk- Make to order for Tools
kkkkkk- PCD & PCBN Diamond
kkkkkk- Other Products
k k Service for you
k k Contact us
 
 
 
 
 Special work : นอกเหนือจาก"ผลิต
ภัณฑ์" มาตราฐานที่เรานำเสนอแล้วเรา
ยังสามารถรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
ทุกชิ้นโดยเฉพาะ

 

Air ToolsAir Grinder: เป็นอุปกรณ์เครื่องมือลม
สามารถใช้กับหัวขัดแกน 3 และ แกน 6
มม. เหมาะสำหรับงานขัด Mold และแม่
พิมพ์ต่างๆ ให้ความคล่องตัวสูงมีหลาย
แบบให้เลือกซึ่งแต่ละแบบก็จะเหมาะกับ
การใช้งานที่แตกต่างกันไป เช่นชนิด
45°, และ 90° เป็นต้น

Air file: เป็นอุปกรณ์เครื่องมือลมที่ใช้
ร่วมกับ"ตะไบเพชร"หรือ"หินขัด(Oil Sto
ne
) ใช้สำหรับขัด Mold แม่พิมพ์ทั่วๆไป
มีประสิทธิภาพและให้ความละเอียดปาน
กลางถึงสูงแล้วแต่รุ่นและความเร็วรอบ
ของแต่ละรุ่นนั้นๆ


Mounted Point: เป็นอุปกรณ์เครื่อง
มือขัดมีลักษณะเป็นหัวเจียรขัดทำจาก
วัสดุ Aluminumoxide คุณภาพสูงจาก
U.S.A ใช้ร่วมกับเครื่องมือลมเหมาะกับ
งานขัดแม่พิมพ์ดิบและแม่พิมพ์ที่ผ่านการ
ชุบแข็งมาแล้วมีทั้งแกน 3 และ 6 มม.
มีให้เลือกหลายรูปทรง


Diamond Compound: เป็นอุปกรณ์
ผงเพชรผสมกับตัวประสานใ้ช้ร่วมกับ
ลูกขัดสักหลาดหรืออื่นสามารถขัดวัสดุ
ประเภทแม่พิมพ์แ็ข็งจำพวก SKD-11
ชุบแข็งแล้วหรือวัสดุ Carbide เป็นต้น
มีความสามารขัดวัสดุให้ขึ้นเงาได้หาก
ใช้เบอร์เพชรที่มีความละเอียดมากๆเช่น
เบอร์ 1200-2000 µ
/Inc


 

 

 

 

 

Abrasive work


Recipro Air File: เป็นอุปกรณ์เครื่อง
มือลมชนิดใช้ัร่วมกับตะไบเพชรมีระยะ
ชัก (Strok) ตั้งแต่ 1-5 มม.มีประสิทธิ
ภาพสูงให้กำัลังการขัดถูมากกว่าด้วย
Body ที่ออกแบบให้จับได้ถนัดและมี
ความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานขัดแม่
พิมพ์ทั่วๆไป


Sanding Belts: เป็นกระดาษทรายขัดชิ้น
งานที่ใช้ร่วมกับ Sand BeltsMachine ใช้กับงานขัดประเภท Wood, Al, Steel
เป็นหลักมีีความสารถให้งานขัดมากกว่าการ
ขัดที่ใช้มือสะดวกและรวดเร็วเหมาะกับงาน
ขัดที่ต้องการปรับขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการลด
ขนาดครั้งละมากๆ


Oil Stone: เป็นอุปกรหินขัดน้ำมันทำ
จาก Aluminumoxide or Silicon Ca
bide
เหมาะกับการขัดเรียบสำหรับแม่
พิมพ์ดิบและแม่พิมพ์ที่ผ่านการใช้แข็งมา
แล้วสามารใช้ได้ทั้งแบบขัดมือหรือใช้
ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องขัดลมทั่วๆไป


Rubber&resin Point: เป็นอุปกรณ์
ที่จัดอยู่ในประเภทงานขัดเก็บผิวชิ้น
งานก่อนที่จะทำการ Finishing ผิวงาน
ทำจากวัสดุ เช่น Rubber, Resin และ
Wood หมาะกับงานขัดแม่พิมพ์ทุกชนิด
มีรูปทรงให้เลือกหลายแบบและหลาย

 

 

 

 

Lapping WorkLapping Machine:
เป็นเครื่องมือ
ทางไฟฟ้าใช้ร่วมกับ "ตะไบเพชร"
หรือ "หัวเจียรเพชร" มีคุณสมบัติใน
การใช้งานที่มีความละเอียดและ
เที่ยงตรงสูงกว่าการใช้เครื่องมือขัด
ชนิดใช้ลมทั่วไปเพราะมีความถี่สูง
โดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้ามาเป็น
ตัวควบคุมการทำงานเหมาะสำหรับ
งานที่ต้องการความละเอียดสูง


Sand Belts Machine:เป็นอุปกรณ์
ประเภทเครื่องขัดไฟฟ้าต้องใช้ร่วมกับ
Sanding Belts เป็นเครื่องที่ใช้ขัด
ในแนวราบให้พลังการขัดที่ดีมีประ
สิทธิภาพเหมาะสำหรับงานขัดเรียบ
หรือต้องการขัดเพื่อลดขนาดครั้งละ
มากๆ


Felts Bobs: เป็นอุปกรณ์ลูกขัดที่ทำ
จากผ้าสักหลาดชั้นดีมีเนื้อเป็นสีขาว
ใช้ร่วมกับเครื่องมือขัดลมมีทั้ง แกน 3
และ 6 มม. มีให้เลือกหลายรูปทรงสา
มารถขัดชิ้นงานให้ขึ้นเงาได้โดยใช้
ร่วมกับ Diamond Compound ก็ดี


Dust Free Sander: เป็นอุปกรณ์
เครื่องมือลมสำหรับงานขัดสามารถ
ใช้ได้ทั้งแผ่นขัดผ้าทรายหรือแ่ผ่นขัด
ผ้าก็ได้มีให้เลือกหลายรุ่นมาพร้อมกับ
สายท่อลมความยาวขนาด 2 เมตร
เส้นผ่าศุนย์กลางขนาด 10 มม.

http://WWW.GUNNsDia.COM

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีวาย มัลติทูลส์
112/1048 หมู่11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-399-1513, 02-746-8223
Fax : 02-7468223
Copyright©2007  RTY Multi Tools Ltd.,Part.