top
  llllllllHome >> Recommendations : Cutting Tools
 
kkk Home
kkk About us
kkk Recommendations
kkkkkk- Diamond Tools
kkkkkk- Cutting Tools
kkkkkk- Grinder Tools
kkkkkk- Abrasive for precision
kkkkkk- Carbide & HSS
kkkkkk- Make to order for Tools
kkkkkk- Diamond For Glass
kkkkkk- PCD & PCBN Diamond
kkkkkk- Other Products
k k Service for you
k k Contact us
 
 
 
 
 Special work : นอกเหนือจาก"ผลิต
ภัณฑ์" มาตราฐานที่เรานำเสนอแล้วเรา
ยังสามารถรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
ทุกชิ้นโดยเฉพาะ Main Diamond Pro ducts และยังรับงาน Make to order for
Special Diamond Tools, Special Cutt
ing tools, Special Tool for Die
และงาน
Special อื่นๆโดยกรุณาติดต่อมาทาง
บรัทของเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือ
Click
ที่นี่


 

Hss Working

 

 


Hss End Mills: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำ
หรับงานตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้
ความเร็วรอบของเครื่องเป็นตัวแปรใน
การขับเคลื่อนเมาะสาำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน
กับวัสดุประเภท เหล็กดิบ ที่ยังไม่ผ่าน
กรรมวิธีทางการชุบแข็งมาก่อนและยัง
สามารถใช้ได้กับวัสดุประเภท Plastic
Bronz, copper, Wood และวัสดุอ่อน
ประเภทอื่นๆ

 

Carbide End Mills: เป็นอุปกรณ์ทีใช้
สำ หรับงานตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้
ความเร็วรอบของเครื่องเป็นตัวแปรใน
การขับเคลื่อนเมาะสาำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน
กับวัสดุประเภท เหล็กกล้าคาร์บอนด์
ที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้วเช่น SKD-61
S45C และยังสามาถใช้กัด Al ได้ดีอีก
ด้วย
Milling Cutter: เป็นอุปกรณ์งานตัด
ใช้กับเครื่อง Milling หรืเครื่องกัดประ
เภทอื่นๆต้องใช้ร่วมกับ"เม็ดมีด"(Insert)
เหมาะสมกับงานกัดและปาดหน้าในแนว
ราบสามารถให้งานกัดครั้งละมากๆต่อ
การกัดหรือปาดหน้าหนึ่งครั้ง
มีหลาย
แบบหลายรุ่นแต่ละรุ่นจะมีจำนวนฟันที่
แตกต่างกันInsert Tip: เป็นเม็ดมีด Carbide ใช้
ร่วมกับด้ามมีดจับมีหลายทรงหลาย
ขนาดและหลายรุ่นแต่ละรุ่นและแต่ละ
ขนาดก็เหมาะกับงานแต่ละประเภทเช่น
กันมีความคล่องตัวในการใช้งานและเก็บ
งานไม่ต้องลับคมให้เสียเวลาและยังมี
รูปทรงและขนาดให้เลือกตามความต้อง
อีกด้วย
 

 

 

Carbide Working

Carbide Burrs : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำ
หรับงานตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้
ความเร็วรอบของเครื่องเป็นตัวแปรใน
การขับเคลื่อนส่วนเมากใช้กับเครื่อง
Air Grinder, Electric Grinder เหมาะ
สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานกับวัสดุประเภท
เหล็กแข็งและเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีชุบ
แข็งมาแล้ว เช่น SKD-61, SKD-11,
S40C, SCM-21 เป็นต้นและยังใช้ได้
กับวัสดุ Al ได้ดีอีกด้วย
Carbide Drills: เป็นอุปกรณ์เจาะทำ
จากวัสดุ Carbide เหมาะสำหรับงาน
เจาะวัสดุแข็งประเภทเหล็กกล้าคาร์
บอนด์ ที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว เช่น
เหล็ก SKD-61, S45C หรือ เหล็กวัส
ดุเครื่องมือต่างๆ
Shell Mills:
เป็นอุปกรณ์งานตัด
ใช้กับเครื่อง Milling หรืเครื่องกัดประ
เภทอื่นๆต้องใช้ร่วมกับ"เม็ดมีด"(Insert)
เหมาะสมกับงานกัดและปาดหน้าในแนว
ราบสามารถให้งานกัดครั้งละมากๆต่อ
การกัดหรือปาดหน้าหนึ่งครั้งมีหลาย
แบบหลายรุ่นแต่ละรุ่นจะมีจำนวนฟันที่
แตกต่างกันแต่จะมีขนาดที่เล็กว่าเครื่อง
มือประเภท Milling Cutter แต่มีความ
คล่องตัวสูงกว่า


Hss T-Slot: เป็นอุปกรณ์เครื่องมือตัด
์ประเภท Hss ใช้สำหรับกัดร่องชิ้นงาน
ที่เป็นแบบตัว T และ ตัว V เหมาะกับ
การใช้งานกัดวัสดุที่เป็นเหล็กดิบที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการชุบแข็งมาก่อนและวัสดุ
อื่นๆ เช่น Copper, Bronz, Al, Wood
และวัสดุอ่อนอื่นๆ

 

 

Cutting for Carbide

Cutter Blade : เป็นใบตัด "เพชร"
Diamond
ใช้สำหรับงานตัดวัสดุ Carbide andHss โดยเฉพาะมี
ประสิทธิ
ภาพในการตัดที่รวดเร็วกว่า
การใช้ Wire Cut เหมาะ1สำหรับ
งาน Precision ที่ต้องการจัดเตรียม
วัสดุไว้สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานนิยมมาก
ในวงการ Precision เพราะมีราคา
ถูกกว่าการใช้ Wire cut นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ตัดวัสดุอื่นได้อีก เช่น
อิฐ, หิน, Glass, Ferite เป็นต้น


Hss Drills: เป็นอุปกรณ์งานเจาะ
ทำจากวัสดุ HSS ทั้งแบบเคลือบ
Co และ Ti เหมาะกับงานเจาะประ
เภทเหล็กดิบที่ยังไม่ผ่านการชุบแข็ง
ไม้, ทองเหลือง, ทองแดง และอื่นๆ
มีให้เลือกแบบเป็น ชิ้นหรือแบบเป็น
ชุดแล้วแต่ความเหมาะสมของการใช้
งานChuck Holder: เป็นอุปกรณ์ประ
เภท หัวจับจับอุปกรณ์งาานกัดใช้
สำหรับเอาไว้จับ End Mills, Drills
Tap, และอื่นๆมีหลายรุ่นและหลาย
ขนาดรวมถึงมาตราฐานของบริษัท
ผู้ฟลิตแต่ละรายเพราะฉนั้นในการเลือก
ซื้อต้องคำนึงถถึงมาตราฐานเหล่านี้
ด้ว

 


Milling Holder:
เป็นอุปกรณ์ประ
เภทเครื่องมือจับเม็ดมีด (Insert)ประ
เภทต่างๆแล้วแด่รูปทรงของ Insert
มีทั้งแบบด้ามกลมและด้ามเหลี่ยมขึ้น
อยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน

http://WWW.GUNNsDia.COM

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีวาย มัลติทูลส์
112/1048 หมู่11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-399-1513, 02-746-8223
Fax : 02-7468223

Copyright©2007  RTY Multi Tools Ltd.,Part.