llllllllHome >> Recommendations : Daiamond Tools
 
kkk Home
kkk About us
kkk Recommendations
kkkkkk- Diamond Tools
kkkkkk- Cutting Tools
kkkkkk- Grinder Tools
kkkkkk- Abrasive for precision
kkkkkk- Carbide & HSS
kkkkkk- Make to order for Tools
kkkkkk- Diamond For Glass
kkkkkk- PCD & PCBN Diamond
kkkkkk- Other Products
k k Service for you
k k Contact us
 
 
 
 
 Special work : นอกเหนือจาก"ผลิต
ภัณฑ์" มาตราฐานที่เรานำเสนอแล้วเรา
ยังสามารถรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
ทุกชิ้นโดยเฉพาะ Main Diamond Pro ducts และยังรับงาน Make to order for
Special Diamond Tools, Special Cutt
ing tools, Special Tool for Die
และงาน
Special อื่นๆโดยกรุณาติดต่อมาทาง
บรัทของเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือ
Click
ที่นี่


 

Metal Bond

 

Metal Bond : เป็นส่วนผสมระหว่าง Diamond Cubic ผสมประสานเข้ากับ
เนื้อทองเหลืองหรือ Bronz มีประสิทธิ
ภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสาน
ชนิดอื่นๆแต่ก็เหมาะสมกับการใช้งานที่
ที่มีขอบเขตเหมือนกันอย่างเช่นใช้ได้
ดีกับ วัสดุประเภท กระจก, คอนกรีต, หิน,และเซรามิค ฯลฯ เป็นต้นแต่มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานและคงทนแต่มีข้อ
เสียคือราคาแพง

 

 

 

Diamond Mounted Point: เป็นอุป
กรณ์เครื่องมือ เพชร ที่ใช้กับงาน Mold
แม่พิมพ์ทั่วๆไปใช้สำหรับ เจียรหรือตก
แต่งและขัดเหมาะสำหรับวัสดุประเภท
Hardeness Steel, HSS, Carbide,
Glass, Ferite, Ceramic และ วัสดุ
แข็งอื่นๆ 

 

 

Resin Bond


Resin bond : เป็นส่วนผสมระหว่าง Diamond หรือ CBN ผสมเข้ากับวัตถุ
ประสานที่เรียกว่า Resin มีประสิทธิ
ภาพสูงสามารถ Grindding ให้ชิ้นงาน
มีความเงาและลื่น แต่ใช้กับวัสดุ
ประเภท Carbide, HSS, Hardeness
Stees, Strainless Steel มีอายุการ
ใช้งานสูงพอสมควรแต่ก็ให้ความคุ้มทุน
แ่ก่งานได้ดีทีเดียวและเหมาะสมสมกับ
งานปราณีตและงาน Precision

 

 

Diamond Needle File : เป็นอุปกรณ์
์เครื่องมือ เพชร ที่ใช้กับงาน Mold
แม่พิมพ์ทั่วๆไปใช้สำหรับงานขัดหรือตก
แต่ง เหมาะสำหรับวัสดุประเภท
Hardeness Steel, HSS, Carbide,
Glass, Ferite, Ceramic และ วัสดุ
แข็งอื่นๆ


 

 

Electroplate

Electroplate : เป็น Diamond
Tool ที่ใช้ขบวนการไฟฟ้ามาเป็น
ตัวเชื่อมประสานโดยใช้วัตถุประ
สาน Nikle เคลือบไว้กับตัว Body
ของชิ้นงานเหมาะกับการใช้งานทั่ว
ไปสามารถใช้ได้กับวัสดุประเภท
Carbide, HSS, Hardeness
Steel, Strainless Steel แต่มีอา
ยุการใช้งานสั้น ข้อดีก็คือ สามารถ
เจียรขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีราคาถูก

 

 

PCD Tip Insert : เป็นอุปกรณประ
ประเภท Diamond Cutting Tool
ใช้สำหรับงานกลึงให้คุณภาพงาน
สูงมีประสิทภาพในการทำงานดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับ วัสดุประเภท alumin
ium, Bronz, Copper สามารถกลึง
ขึ้นรูปชิ้นงานและให้ความเงางามแ่ก่
ผิวชิ้นงานได้เป็นอย่างดี


 

http://WWW.GUNNsDia.COM

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีวาย มัลติทูลส์
112/1048 หมู่11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-399-1513, 02-746-8223
Fax : 02-7468223

Copyright©2007  RTY Multi Tools Ltd.,Part.