top
 
k k Home
kkk About us
kkk Recommendations
kkkkkk- Diamond Tools
kkkkkk- Cutting Tools
kkkkkk- Grinder Tools
kkkkkk- Abrasive for precision
kkkkkk- Carbide & HSS
kkkkkk- Ejector Pins
kkkkkk- Diamond for Glass
kkkkkk- PCD & PCBN Diamond
kkkkkk- Other Products
k k Service for you
k k Contact us
 
 
 
 
 Special work : นอกเหนือจาก"ผลิต
ภัณฑ์" มาตราฐานที่เรานำเสนอแล้วเรา
ยังสามารถรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
ทุกชิ้นโดยเฉพาะ Main Diamond Pro ducts และยังรับงาน Make to order for
Special Diamond Tools, Special Cutt
ing tools, Special Tool for Die
และงาน
Special อื่นๆโดยกรุณาติดต่อมาทาง
บรัทของเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือ
Click
ที่นี่


 

Metal Bond

 

Metal Bond : เป็นส่วนผสมระหว่าง Diamond Cubic ผสมประสานเข้ากับ
เนื้อทองเหลืองหรือ Bronz มีประสิทธิ
ภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสาน
ชนิดอื่นๆแต่ก็เหมาะสมกับการใช้งานที่
ที่มีขอบเขตเหมือนกันอย่างเช่นใช้ได้
ดีกับ วัสดุประเภท กระจก, คอนกรีต, หิน,และเซรามิค ฯลฯ เป็นต้นแต่มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานและคงทนแต่มีข้อ
เสียคือราคาแพง


Cutting Tools

Main Cutting Tools:กี่่่ยวกับเครื่อง
มือตัดเรามีอุปกรณ์การตัดให้เลือกใช้
หลายชนิดมีทั้ง Carbide End Mills
Hss End Mills, Carbide Drills,
Hss Drills, Carbidr Burrs, Cutter
Blade, Carbide & Hss T-slot, Tip
Insert, PCD & PCBN, Center Dril
l
เป็นต้น อุปกรณ์การตัดทุกชิ้นเรารับประ
กันคุณภาพ คุณภาพสูงราคาประหยัดมี
ทั้งแบบ มาตราฐานและงานสั่งทำ


 

 

 

Resin Bond


Resin bond : เป็นส่วนผสมระหว่าง Diamond หรือ CBN ผสมเข้ากับวัตถุ
ประสานที่เรียกว่า Resin มีประสิทธิ
ภาพสูงสามารถ Grindding ให้ชิ้นงาน
มีความเงางามและลื่น แต่ใช้กับวัสดุ
ประเภท Carbide, HSS, Hardeness
Stees, Strainless Steel
มีอายุการ
ใช้งานสูงพอสมควรแต่ก็ให้ความคุ้มทุน
แ่ก่งานได้ดีทีเดียวและเหมาะสมสมกับ
งานปราณีตและงาน Precision


Abrasive Work

Air Tools & Abrasive: เกี่ยวกับอุป
กรณ์งานขัดและงานเจียรแม่พิมพ์โดย
เฉพาะมีทั้งเครื่องมือเจียรลมและเจียร
ไฟฟ้า เช่น Air Grinder, Electric grin
der
,
พร้อมทั้งอุปกรณ์งานขัดต่างๆ เช่น
ลูกขัด ต่างๆ เหมาะกับงานแม่พิมพ์เหล็ก
ชุบแข็งมาแล้วและแม่พิมพ์ Carbide
เป็นเครื่องขัดคุณภาพสูง นำเข้าจากต่าง
ประเทศรวมทั้งอุปกรณณ์งานขดัก็มีให้
เลือกหลายเกรดแล้วแต่ความเหมาะสม

 

 

 

Electroplate

Electroplate : เป็น Diamond
Tool
ที่ใช้ขบวนการไฟฟ้ามาเป็น
ตัวเชื่อมประสานโดยใช้วัตถุประ
สาน Nikle เคลือบไว้กับตัว Body
ของชิ้นงานเหมาะกับการใช้งานทั่ว
ไปสามารถใช้ได้กับวัสดุประเภท
Carbide, HSS, Hardeness
Steel, Strainless Steel
แต่มีอา
ยุการใช้งานสั้น ข้อดีก็คือ สามารถ
เจียรขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีราคาถูก

Grinding WorkGrinding Wheels: เกี่ยวกับอุปกร
ณ์งานเจียรเรามีหินเจียรให้เลือก
หลายประเภท เช่น งานเจียรกลม,
งานเจียร Precision, งานขึ้นรูปชิ้น
งาน, งาน Regrinding for Cuttin
g tools มีทั้งเจียร Carbide, Hss,
Hardeness Steel
เป็นต้นมีหลาย
ทรงให้เลือก เช่น 1A, 11A, 12A ,
6A
เป็นต้น

 

 

http://WWW.GUNNsDia.COM

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีวาย มัลติทูลส์
112/1048 หมู่11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-399-1513, 02-746-8223
Fax : 02-7468223

Copyright©2007  RTY Multi Tools Ltd.,Part.